Inclusieve praktijk

Het ontwikkelen van een Inclusieve Leeromgeving.

De afgelopen jaren is vooruitgang geboekt bij het bevorderen van inclusief onderwijs binnen de lichamelijke opvoeding; dit wordt geïllustreerd door de DIPPE-vragenlijst, waarin 60% van de leerkrachten de integratie in de lichamelijke opvoeding op basisscholen als belangrijk in hun land bestempelde en 65% goede of zeer goede gevoelens van competentie bij het bevorderen van inclusieve praktijken binnen de lichamelijke opvoeding aangaf. Ondanks deze vooruitgang is het duidelijk dat er nog steeds een aantal factoren zijn die een uitdaging vormen voor pogingen tot inclusie voor kinderen met en zonder extra behoeften: curriculaire druk, tijdsdruk, milieubeperkingen, middelen en lerarenattitudes (De Corby et al., 2005Classroom Teachers and the Challenges of Delivering Quality Physical Education. The Journal of Educational Research, 98(4), 208-220; Morgan & Hansen, 2008, NCCA, 2010aCurriculum Overload in Primary Schools: experiences and reflections from the learning., 2010bCurriculum Overload in Primary Schools: an overview of national and international experiences.).

Inclusieve lichamelijke opvoeding op basisscholen moet alle kinderen betrekken door middel van positieve, zinvolle, ontwikkelingsgerichte leerervaringen (Wrench and Garrett 2018Diversity and Inclusion. In G., Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge Handbook of Primary Physical Education (pp. 134-144). Abingdon: Routledge.); Morrison & Gleddie, 2019Interpretive case studies of inclusive physical education: shared experiences from diverse school settings, International Journal of Inclusive Education.). Daarom is de focus van deze onlinehulpbron gericht op het bieden van curriculaire en pedagogische ondersteuning voor leerkrachten lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs om een inclusieve leeromgeving te ontwikkelen.

Florian (2015)Conceptualising inclusive pedagogy: The inclusive pedagogical approach in action. In J. M., Deppeler, T., Loreman, R., Smith & L., Florian (eds), Inclusive Pedagogy Across the Curriculum. Vol. 7. (pp. 11-24). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.  beschrijft de inclusieve praktijk als gericht op de individuele behoeften van leerlingen binnen de sociaal-culturele context van het leren. Dit plaatst de leraar in het centrum van het creëren van een omgeving en voorwaarden voor inclusie om te bloeien.

 

Om de leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen van inclusieve praktijken erkent deze bron de vier sleutelprincipes ter ondersteuning van inclusieve praktijken die door UNESCO (2005)Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all.: zijn benadrukt:

 •  Inclusie is een proces

 •  Inclusie houdt zich bezig met de identificatie en het wegnemen van belemmeringen.

 •  Inclusie gaat over de aanwezigheid, participatie en prestatie van alle kinderen.

 •  Inclusie legt een bijzondere nadruk op die groepen van leerlingen die het risico lopen om gemarginaliseerd, uitgesloten of ondermaats te worden.

Deze beginselen worden gebruikt om de benadering van het DIPPE project te onderbouwen.

Om leerkrachten te helpen een inclusieve leeromgeving voor hun leerlingen te ontwikkelen en inclusie in hun praktijk te verankeren, is een functiekaart en een kader voor kennis, vaardigheden en competenties ontwikkeld.

Donwload PDF
Inclusion process

[klik op de volgende link (kaart en kader) om deze bronnen te bekijken].

Daarnaast schetst onderstaand schema de drie belangrijkste componenten van de inclusieve praktijk binnen de basis lichamelijke opvoeding: Het individu (Individual) , Het leerplan en de pedagogisch-didactische werkwijze (Curriculum & Pedagogy) en de leeromgeving (Environment) Deze drie componenten staan voortdurend met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar, omdat ze elk bijdragen aan het proces van inclusie. Door op elk onderdeel te klikken, krijgt u een uitleg van de overwegingen die leerkrachten in hun praktijk kunnen maken om inclusie te bevorderen.

 

 • Leraren onderzoeken hun eigen aannames ten aanzien van normen en hiërarchieën in de samenleving.
 • Leraren denken na over vanzelfsprekend geachte opvattingen over lichamelijke opvoeding, met name in verband met wat wordt onderwezen, hoe en waarom.
 • Waardeer diversiteit: beschouw verschil als een integraal aspect van de menselijke ontwikkeling.(ModuleChronic conditions)
 • Ken de kinderen, bouw relaties op – denk na over de behoeften, de barrières voor het leren en het juiste niveau van ondersteuning voor elke leerling.
 • De beperking moet niet centraal staan, maar de capaciteiten van het kind, om ervoor te zorgen dat de kinderen hun fysieke en functionele ontwikkelingspotentieel bereiken. (ModulePhysical capabilities)
 • Moedig kinderen aan zich uit te drukken om duidelijk te maken wat zij goed kunnen en wat zij moeilijk vinden. Vraag kinderen welke steun ze nodig hebben. (ModuleGross and Fine Motor skills)
 • Luister naar de stem van het kind, naar de ouders van het kind en naar anderen, zoals therapeuten die met het kind werken. (ModulesPhysical capabilities, Chronic conditions)
 • Wees ontvankelijk en volg de interesses van de kinderen. (ModuleVerbal and non-verbal communication)
 • Ondersteun elk kind om zich te ontwikkelen in de onderwijscontext.
 • Bied de leerlingen mogelijkheden om zelfstandig te werken en neem verantwoordelijkheid voor hun leerproces.
 • Creëer een klimaat van vertrouwen en steun tussen klasgenoten. (ModuleAttention and Concentration)
 • Stimuleer peer support door kinderen te vragen begrip voor elkaar te hebben en elkaar positief te ondersteunen. (ModuleGross and Fine Motor skills)
 • Wees alert op de manier waarop u als leerkracht en de kinderen communiceren door middel van lichaamstaal en non-verbale signalen (bv. gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact). (ModulesVerbal and non-verbal communication, Physical capabilities, Chronic conditions)
 • Geef positieve feedback en complimenten aan het kind.(ModuleVerbal and non-verbal communication

 

 

 

 • Creëer een veilige, ondersteunende leeromgeving die gericht is op respect en die kinderen aanmoedigt om hulp of opheldering te vragen als dat nodig is. (ModulesVerbal and non-verbal communication, Sensory)
 • Ontwikkel rijke leermogelijkheden voor alle leerlingen.
 • Pas de omgeving, middelen en bewegingssituaties aan om ervoor te zorgen dat de leerervaringen voor alle leerlingen ontwikkelingsgericht en toegankelijk zijn. (ModuleGross and Fine Motor Skills)
 • Zorg voor een ruimte voor kinderen om eventueel een time-out te nemen. (ModulesChronic conditions, Physical capabilities)
 • Gebruik visuele prikkels, zoals foto’s, om betekenis over te brengen. (ModuleVerbal and non-verbal communication)
 • Creëer een ontspannen positieve leeromgeving. (ModuleVerbal and non-verbal communication)
 • Minimaliseer tijdens het lesgeven en bij het geven van mondelinge instructies de achtergrondgeluiden, zodat kinderen zich kunnen concentreren en verbale informatie kunnen verwerken. (ModuleVerbal and non-verbal communication)
 • Werk samen met externe ondersteuners die betrokken zijn bij de lessen L.O. (ModuleSensory)

 

Evaluatie en ontwikkeling van het curriculum en de bijbehorende pedagogisch didactische werkwijze om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met en zonder extra behoeften.

 

 • Kernvragen bij de evaluatie en ontwikkeling van de eigen praktijk van inclusief lesgeven LO:
  • Wat wordt er geleerd?
  • Waarom wordt het onderwezen?
  • Hoe wordt het onderwezen?
 • Bevorder een dialoog van respect, tolerantie en inclusie binnen het leerplan.
 • Wijzig en pas aan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen:
  • Onderwijsstrategieën
  • Groeperingen
  • Activiteiten
 • Bied een reeks gedifferentieerde leerervaringen die de ervaring, de behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen weerspiegelen, en bevorder de keuzevrijheid van de leerlingen.
 • Stimuleer de verkenning van sportief bewegen op verschillende manieren.
 • Leg het accent op deelnamemogelijkheden voor iedereen.
 • Toon een positieve houding ten opzichte van leren en geef constructieve individuele feedback.

 

Wil je meer weten?