Understanding Inclusion

“Inclusie”: Definitie & Betekenis

Florian (2015)Conceptualising inclusive pedagogy: The inclusive pedagogical approach in action. In J. M., Deppeler, T., Loreman, R., Smith & L., Florian (eds), Inclusive Pedagogy Across the Curriculum. Vol. 7. (pp. 11-24). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. benadrukt dat het gebrek aan een duidelijke definitie grotendeels te wijten is aan uiteenlopende definities, benaderingen en verwachtingen die tegelijkertijd ontstaan. Om deze reden begint deze “Disentangling Inclusion in Primary School Physical Education” (DIPPE) online bron met een overzicht van het concept van inclusie en hoe het is opgevat tijdens de ontwikkeling van dit project. Samen met Wrench and Garrett (2018)Diversity and Inclusion. In G., Griggs & K. Petrie (Eds.), Routledge Handbook of Primary Physical Education (pp. 134-144). Abingdon: Routledge. benadrukt deze bron de noodzaak om een kritisch begrip van inclusie te ontwikkelen – niet alleen het herkennen van verschillen, maar ook het voorzien in verschillen door middel van aanpassingen en wijzigingen in het curriculum en de pedagogie.

In de context van deze DIPPE online bron wordt “inclusie” begrepen als een gevoel van saamhorigheid, wat inhoudt dat je je gerespecteerd en gewaardeerd voelt voor wie je bent, en dat je een niveau van ondersteunende energie en betrokkenheid van anderen voelt. Dit betekent dat diversiteit wordt gewaardeerd en bevorderd binnen leergemeenschappen

Waardering van de diversiteit

Met de toenemende diversiteit in de samenleving en de klaslokalen is het van vitaal belang dat individuele verschillen worden verwacht en begrepen door leerkrachten en kinderen. Bij het waarderen van diversiteit is het belangrijk dat leerkrachten de kinderen betrekken bij de dialoog over verschil, diversiteit, tolerantie, vertrouwen, respect en inclusie.

We beschrijven inclusie als het waarderen van diversiteit en het respecteren van de individuele verschillen die in elk klaslokaal aanwezig zijn. Volgens UNESCO (2005)Guidelines for inclusion: ensuring access to education for all. is dit een proces, een voortdurende zoektocht naar betere manieren om te reageren op en te leren van diversiteit. Dit proces omvat het identificeren en wegnemen van belemmeringen voor participatie door middel van creatieve probleemoplossing om volledige participatie in de klas en het bereiken van leerresultaten in het hele curriculum mogelijk te maken.

Hoe kunt u diversiteit waarderen en individuele verschillen in uw lessen lichamelijke opvoeding respecteren?

Het waarderen van diversiteit vereist het ontwikkelen van manieren om iedereen in de klas volledig te betrekken en te laten profiteren, ongeacht de extra behoeften van de kinderen. Er is geen ‘one size fits all’-oplossing, maar er zijn algemene richtlijnen die in alle contexten kunnen worden toegepast.

In wezen zijn er twee overkoepelende richtlijnen. Ten eerste, om de prestatie van elk kind te bevorderen, is het ideaal om te beginnen met een volledig en nauwkeurig begrip van de vaardigheden, bekwaamheden en behoeften van alle leerlingen. Dit stelt u in staat om de juiste doelen en ondersteuning binnen het klaslokaal te identificeren. Dit kan worden gedaan met de steun van een multidisciplinair team, dat het jonge kind en een ouder of voogd en andere onderwijs- en inclusiecollega’s omvat.  Ten tweede, het opnieuw evalueren en ontwikkelen van het curriculum om manieren te vinden om aan de behoeften van alle kinderen te voldoen, zowel voor degenen met als zonder extra behoeften, stelt elk kind in staat om te floreren binnen de lichamelijke opvoeding.

Deze DIPPE bronnen zijn bedoeld om u te begeleiden bij het proces om inclusie binnen uw lessen lichamelijke opvoeding te bevorderen.

Inclusief onderwijs: Een mensenrecht.

Inclusief onderwijs voor alle leerlingen is een recht dat de laatste decennia internationaal steeds meer wordt erkend. Onderwijs werd voor het eerst als een mensenrecht vastgelegd in de Universal Declaration of Human Rights (1948)UN General Assembly (1948). Universal Declaration of Human Rights (217 (III) A). Paris: United Nations. . Dit werd herhaald in 1966 door het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR) en opnieuw in 1989 by the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)Convention on the Rights of the Child. Treaty Series, 1577, 3.

Het eerste op rechten gebaseerde document dat lichamelijke opvoeding specifiek als een fundamenteel recht voor iedereen verklaarde, was het Internationaal Handvest voor Lichamelijke Opvoeding, Lichamelijke Activiteit en Sport (Sport CharterUNESCO International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport. The International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport is a rights-based reference that orients and supports policy- and decision-making in sport.,UNESCOUNESCO International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport. The International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport is a rights-based reference that orients and supports policy- and decision-making in sport.) in 1978 en herzien in 2015. In 2015 UNESCOQuality Physical Education (QPE). Guidelines for policy-makers. ook kwaliteitsrichtlijnen voor lichamelijke opvoeding (Quality Physical Education, QPE) met de focus op inclusie en een oproep voor een flexibele, adaptieve persoonsgerichte aanpak die een levenslange deelname aan lichamelijke opvoeding, lichaamsbeweging en sport creëert.

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD, 2006)Convention of the Rights of Persons with Disabilities: resolution / adopted by the General Assembly, 24 January 2007. stelt inclusief onderwijs vast als een mensenrecht voor kinderen met extra behoeften. Het verdrag gaat ook in op gelijke toegang tot spel, recreatie en sport.

 

 

Onderzoek suggereert echter dat veel kinderen met extra behoeften nog geen gelijke toegang krijgen tot lichamelijke opvoeding, wat erop wijst dat het beleid zich nog niet volledig heeft vertaald in een inclusieve praktijk (Overton, WrenchPedagogies for inclusion of junior primary students with disabilities in PE. Physical Education and Sport pedagogy. & Garrett, 2017Pedagogies for inclusion of junior primary students with disabilities in PE. Physical Education and Sport pedagogy.; National People with Disabilities and Carer Council, 2009National Disability Policy – A Progress Report. Washington DC: National Council on Disability.; Simpson & Mandich, 2012Creating inclusive physical education opportunities in elementary physical education. Physical & Health Education Journal, 77(4), 18-21.). Inclusieve lichamelijke opvoeding als een mensenrecht is geen ‘one-size-fits-all’ concept. Het wordt op verschillende manieren geïmplementeerd in verschillende contexten en varieert met nationaal beleid en nationale prioriteiten, die op hun beurt beïnvloed worden door een reeks sociale, culturele, historische en politieke kwesties. De weg naar diversiteit (UNESCO Chair ITT, 2015The Pathway to Diversity.) is waardevol bij het bevorderen van inclusieve lichamelijke opvoeding als mensenrecht door de weg te schetsen naar mainstreaming van diversiteit via een proces van erkenning van de rechten van iedereen en het aannemen van inclusieve praktijken in denken, handelen en middelen om toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen.

 

The Pathway to Diversity

De onderstaande figuur illustreert de huidige convergentie van internationaal beleid, denken en handelen op het gebied van lichamelijke opvoeding, lichaamsbeweging en sport in de wereld, met UNESCO-beleid (elementen die leiden tot de cirkel in groene kleur) en een beleid van de Verenigde Naties (in rode kleur). De verwezenlijking van de rechten die zijn vastgelegd in mensenrechtenverdragen (elementen die leiden tot de cirkel in marineblauwe kleur) vormt de kern van dit momentum.

Want to know more?