Verbal and non-verbal communication

Definition

Communicatie is de uitwisseling van informatie met anderen. Het is een proces van het zenden en ontvangen van berichten. Mensen communiceren met tekens en symbolen, zoals woorden, tekeningen en afbeeldingen. Ze communiceren ook met gedrag.”

 

(Alvare et al., 2005, p. 29)Verpleeghulp. Albuquerque, New Mexico: Hartman Publishing.

I CAN (2019)Praatpunt - Nuttige informatie., een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie die gespecialiseerd is in het ondersteunen van kinderen met extra behoeften op het gebied van communicatie, identificeert de volgende kenmerken van de behoeften op het gebied van spraak, taal en communicatie:

 • Moeilijkheden met het juiste Gebruik van de Taal (GT)

Kinderen en jongeren met spraak-, taal- en communicatieproblemen kunnen moeite hebben met luisteren, begrijpen en communiceren met anderen en hebben wellicht ondersteuning nodig om spraak-, taal- en communicatievaardigheden te ontwikkelen.

Het aanleren van een buitenlandse taal zal voor deze kinderen een extra uitdaging zijn.

Scenario’s/ Voorbeelden van lessen Lichamelijke Opvoeding

Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (1) Moeilijkheden met het juist gebruik van taal (=GT): Non-verbale vaardigheden (1)

Tom, 8 jaar oud, toont een beperkte reactie op sociale prikkels. Hij lacht niet als zijn team wint en reageert ook niet en houdt ook geen oogcontact als dat nodig is voor de samenwerking met zijn teamgenoten (bijvoorbeeld tijdens het spelen van een balspel).

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Read more
Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (2) Moeilijkheden met het juist gebruik van taal (=GT): Non-verbale vaardigheden (2)
DUO

Kinderen werken met z'n tweeën in een LO-les en doen een taak waarbij ze een bal moeten gooien en vangen. De leerlingen ervaren een beperkt succes in deze taak omdat verschillende tweetallen niet in staat zijn om de bal consequent te gooien en te vangen. De sfeer in de les wordt gedomineerd door de frustratie van de leerlingen en de daaruit voortvloeiende grote behoefte aan ondersteuning.

Door het observeren van de leerlingen weet de leerkracht dat verschillende leerlingen hun ogen sluiten, hun gezicht van de bal afwenden en niet aangeven dat ze klaar zijn om een bal te vangen. Uit deze observatie blijkt voor de leerkracht dat de leerlingen moeite hebben om de non-verbale lichaamstaal te snappen en het begrip dat nodig is voor deze gooi- en vangopdracht.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Read more Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (2)
DUO

Children are working in pairs in a PE lesson engaging in a task that involves throwing and catching a ball. The children are experiencing limited success in this task with several pairs unable to consistently throw and catch the ball. The ethos of the lesson becomes dominated by the children’s frustration and consequent high demand for support. Observation of the children informs the teacher that several of the children are closing their eyes,

turning their faces away from the ball and not looking for and indicating readiness to receive a catch. From this observation it is evident to the teacher that the children are having difficulties with the non-verbal body language skills and understanding required for the throwing and catching task.

Example of inclusive practice
Difficulties in understanding others (DUO) & Difficulties with producing language (DPL) Moeilijkheden bij Begrijpen Anderen (=BA) en Moeilijkheden met het Produceren van Taal (=PT)

Paula, 6 jaar oud, verhuisde van Portugal naar Engeland toen ze 5 jaar oud was. Haar familie praat voornamelijk in het Portugees. Paula erkent dat ze het op school vaak uitdagend vindt om de Engelse taal te begrijpen en zich verbaal uit te drukken. Wanneer ze zich in een teamspel situatie bevindt waar verbale communicatie vereist is, blijft ze zwijgen en is ze niet volledig betrokken. Haar leeftijdsgenoten in het team begrijpen haar gedrag niet, waardoor ze haar niet altijd in het spel betrekken.

Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Read more
Ondersteuning , strategieën en aanpassingen
 • Organiseer de les in kleine groepen om de angst om zich voor een grote groep uit te moeten drukken te verminderen. (PTMoeilijkheden met het produceren van taal)
 • Creëer rustige ruimtes in de gymzaal die kinderen kunnen gebruiken om in kleine groepen te praten.(SGMoeilijkheden met spraakklanken) (BAMoeilijkheden om anderen te begrijpen) (GTMoeilijkheden met het gepast gebruiken van taal)
 • Creëer ruimtes waar leerlingen wat tijd kunnen nemen, (bijv. een mat die gebruikt kan worden om op te zitten als er een pauze nodig is) (BA)
 • Ontwikkel een vriendelijk en ondersteunende werksfeer binnen de gymzaal dat kinderen aanmoedigt om hulp of opheldering te vragen als dat nodig is.
 • Creëer een ontspannen positieve leeromgeving.
 • Gebruik visuele prikkels, zoals foto’s, om betekenis over te brengen.
 • Minimaliseer tijdens het lesgeven en bij het geven van mondelinge instructies de achtergrondgeluiden, zodat kinderen zich kunnen concentreren en verbale informatie kunnen verwerken
 • Houd verbale instructies kort en benadruk de sleutelwoorden. (BAMoeilijkheden om anderen te begrijpen)
 • Gebruik liever schriftelijke in plaats van mondelinge instructies. (SGMoeilijkheden met spraakklanken)
 • Gebruik beeldmateriaal om instructies en actiestappen over te brengen (bijv. symbolen, posters, afbeeldingswoordenkaarten of lichaamstaal). (SG) (BA)
 • Spreek In overleg met de leerlingen af welke non-verbale signalen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld belgeluiden, fluitjes of handsignalen. (SG) (GTMoeilijkheden met het gepast gebruiken van taal)
 • Bouw een niveau van communiceren op die nodig is voor bepaalde taken in de loop van de tijd. Dit stelt de leraar in staat om communicatieve vaardigheden aan te leren. (GT)
 • Geef de kinderen de tijd die ze nodig hebben om verbale vragen te beantwoorden, waarbij een ‘no hands up’-strategie voor het beantwoorden van vragen dit kan ondersteunen. (PTMoeilijkheden met het produceren van taal)
 • Ontwikkel een woordbank van verbale en non-verbale communicatie die specifiek is voor lessen in lichamelijke opvoeding. (PT) (BA) (GT) (SG)
 • Gebruik voorbeelden als alternatief voor of ter ondersteuning van verbale uitleg.
 • Zorg voor duidelijkheid in de communicatie.
 • Nodig kinderen uit om taken of instructies in hun eigen woorden uit te leggen.
 • Onderwijs communicatieve vaardigheden door middel van beweegactiviteiten, bijvoorbeeld “Om de beurt”- spelvormen. (PTMoeilijkheden met het produceren van taal) (BAMoeilijkheden om anderen te begrijpen) (GTMoeilijkheden met het gepast gebruiken van taal)
 • Vraag de leerling wat zijn of haar sterke punten zijn, wat hij of zij gemakkelijk vindt, wat hij of zij uitdagend vindt en wat voor soort ondersteuning hij of zij nodig heeft. (GT)
 • Gebruik peer-support om interacties te bevorderen, zoals gesprekspartners. (BA)
 • Bedenk welke ondersteuning en strategieën nodig zijn voor de individuele behoeften zoals aangegeven door het kind, zijn familie/verzorger en andere professionals. Dit kan onder meer inhouden: spraak en taalles of -therapie, gebruik van Apps en IT-technologie en positieve gedrag ondersteuning. (SGMoeilijkheden met spraakklanken) (BA) (GT)
 • Geef kinderen mogelijkheden om zich op verschillende manieren te uiten.(PT) (GT)
 • Sta open voor het kind en volg de interesses van kinderen.
 • Vermijd groepsdruk, bied individuele leermogelijkheden als alternatief.
 • Wees alert op hoe u als leerkracht en de leerlingen communiceren via lichaamstaal en non-verbale signalen (bijv. gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact).
 • Prijs en erken alle inspanningen om te communiceren.
 • Zorg voor een goede vertrouwensband zodat kinderen om hulp durven vragen.
Voorbeelden van inclusief onderwijs in Lichamelijke Opvoeding
Moeilijkheden bij Begrijpen Anderen (=BA) en Moeilijkheden met het Produceren van Taal (=PT)

Om de communicatie en het begrip van bewegingstaken of -spelletjes te ondersteunen, gebruiken zowel de leerkracht als het kind (Paula) foto’s of plaatjes als aanvulling op mondelinge en/of schriftelijke instructies en uitleg.

 

Voorbeeld: “Verdrijf de bal”: Twee teams gooien kleine ballen naar een grote bal en proberen deze naar de andere kant van de zaal te laten rollen.

Het gebruik van plaatjes maakt het spel begrijpelijker voor alle kinderen en de plaatjes kunnen ook gebruikt worden om de taalontwikkeling te ondersteunen, waardoor er ook op het gebied van taal geleerd kan worden binnen de gymles.

De leerkracht maakt ook gebruik van een buddysysteem waarbij alle kinderen worden gekoppeld aan een communicatie-/gesprekspartner van wie ze ondersteuning kunnen vragen als ze iets niet begrijpen. Het koppelen van alle kinderen op deze manier is een inclusieve aanpak omdat dit de leerlingen zoals Paula ondersteunt die een extra taal leren en tegelijkertijd erkent dat we allemaal wel eens hulp nodig hebben om instructies te begrijpen.

Om verder een “talige” omgeving binnen de lichamelijke opvoeding te creëren geeft de leerkracht schriftelijke instructies in verschillende talen en moedigt hij het spreken van verschillende talen aan.

 

Moeilijkheden met het juist gebruik van taal (=GT): Non-verbale vaardigheden (1)

In groepswerk zijn de leerlingen het eens over specifieke signalen die gebruikt moeten worden ter ondersteuning van de communicatie tijdens spel- en andere fysieke activiteiten. In een balspel besluiten de leerlingen bijvoorbeeld dat ze hun rechterarm moeten optillen en “hier” moeten roepen om de aandacht te trekken om een pass te krijgen. De leerlingen besluiten ook dat als een team een doelpunt scoort, ze allemaal in een cirkel moeten samenkomen en omhoog moeten springen, waarbij ze “Hoppa” roepen. Het actief betrekken van de leerlingen bij het expliciet benoemen en afspreken van deze signalen kan helpen bij het ontwikkelen van begrip voor non-verbale en gespreksvaardigheden.

Moeilijkheden met het juist gebruik van taal (=GT): Non-verbale vaardigheden (2)

De leerkracht en de leerlingen bespreken samen welke non-verbale communicatie nodig is in de lessen lichamelijke opvoeding. De leerkracht benadrukt de visuele prikkels die nodig zijn om bewust te gooien en te vangen. De leerkracht vraagt de leerlingen bijvoorbeeld om te beschrijven hoe ze aan het lichaam van hun partner kunnen zien of die klaar staat om de bal te vangen en of die ook kan reageren op de gegooide bal. De leerkracht laat daarna de leerlingen nadenken over hoe ze moeten reageren op de aanwijzingen van de lichaamstaal tijdens het gooien (bijv. het erkennen van de angst van een partner en dus het zachter gooien of alleen als de partner zegt dat hij of zij er klaar voor is). De leerkracht moedigt de leerlingen ook aan om het eens te worden over signalen en cues waarmee het duidelijk wordt dat de partner klaar is om te vangen, zoals het maken van oogcontact voordat je gooit.

Literatuur

American Speech-Language-Hearing-Association (Ed.) (2006).
Guidelines for Speech-language Pathologists in Diagnosis, Assessment, and Treatment of Autism Spectrum Disorders.

Washington, DC: American Speech-Language-Hearing-Association.

List of intervention goals for later language development below:

Download PDF

Getting it right from the start – Lieberman, L., Lytle, R., & Clarcq, J. A. (2008).
Journal of Physical Education, Recreation & Dance

Includes advice to implement Universal Learning Design in PE.

Read more

Creating Inclusive Youth Sport Environments with the Universal Design for Learning – Sherlock-Shangraw, R. (2013)
Journal of Physical Education, Recreation & Dance

bevat advies en voorbeelden om Universal Design for Learning in sportcontexten toe te passen

Read more

Handbuch Sprachförderung durch Bewegung (Language Development through Movement) – Zimmer, R. (2009) Freiburg: Herder

Dit boek geeft goede voorbeelden van hoe de taalvaardigheid kan worden bevorderd door middel van beweging.

Read more

Children for whom English is an additional language — MacLean, K. (2010)
In G. Knowles (Ed.), Supporting Inclusive Practice (without pages). Routledge

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht hoe kinderen die Engels als extra taal hebben, kunnen worden ondersteund en opgenomen. Het geeft praktisch advies, zodat de lezers een inclusieve en collaboratieve aanpak kunnen ontwikkelen. Het benadrukt het belang van het begrijpen van de diversiteit van de taalkundige behoeften en ervaringen van kinderen, en hoe deze kunnen worden weerspiegeld in de planning om een passend niveau van uitdaging in het leren te waarborgen. Het hoofdstuk helpt de lezer ook om geschikte leermiddelen en leeractiviteiten te selecteren en voor te bereiden voor het bieden van contextuele en taalkundige ondersteuning in het hele curriculum

Read more
Relevante Bronnen

Circle Resource

Deze hulpbron is bedoeld om goede inclusieve praktijken samen te brengen en te delen, waarbij de nadruk ligt op benaderingen om de betrokkenheid en de prestaties van alle leerlingen te verbeteren, met inbegrip van degenen die extra steun nodig hebben.

Download PDF

I CAN

Een kindercommunicatie liefdadigheidsinstelling gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De website toont bronnen en literatuur met betrekking tot het ontwikkelen van communicatievaardigheden en richt zich op kinderen met extra behoeften op het gebied van communicatie. Biedt informatie en middelen ter ondersteuning van het onderwijs en het leren.

The Wee Worry Workshop

Een gezondheids- en welzijnsinterventie ontwikkeld op de Park View Primary School, South Lanarkshire. Het doel van de interventie is het ondersteunen van leerlingen die moeite hebben met sociale en emotionele communicatie en/of angst vertonen. Dit werd geïdentificeerd als onderdeel van een doorlopende zelfevaluatieoefening om de resultaten voor kinderen te verbeteren en maakte deel uit van discussies met ouders over de voortgang van hun kinderen.

Hessisches
Kultusministerium
(Ed.) (2015). Sportunterricht inklusive

Entwickeln, Planen, Durchführen [Inclusive physical education: Developing, planning, implementing]. Frankfurt: Hessisches Kultusministerium.DUITSLAND, voorbeelden van beste praktijken, kunnen online worden besteld.

Source
(International online resource
centre on disability and inclusion)

De bronnen omvatten praktische gidsen, handleidingen en casestudies voor praktijkmensen, leerkrachten, ouders en kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het werd samengesteld en herzien in samenwerking met het Enabling Education Network (EENET).

UK NRW
(Unfallkasse Nordrhein-Westfalen)
(Ed.) (2017)

Gemeinsames Lernen im Schulsport. Inklusion auf den Weg gebracht. Band 2 – Praxisbeispiele [Joint learning in school sports. Initiating inclusion. vol. 2 - Practical examples]. Düsseldorf: UK NRW.

Download PDF

Study.com Tutorial

Deze website bevat een les over gedifferentieerd onderwijs en informatie over hoe docenten hun onderwijs kunnen aanpassen aan de behoeften van alle leerlingen. Deze site bevat voorbeelden, definities, activiteiten en gerelateerde video's.

Organisaties
null

Webpagina van een Britse organisatie voor Spraak-, Taal- en Communicatiebehoeften. Biedt informatie over basisconcepten en advies voor gezinnen (maar kan ook relevant zijn voor leerkrachten).

null

Führerschein für den Inklusionssportunterricht (inclusief lessen lichamelijke opvoeding). München: Bayerische Landesstelle für den Schulsport.

Bijscholingsproject van de deelstaat Beieren, Duitsland. Meer informatie:

null
[wegen naar inclusieve lichamelijke opvoeding]. Onderwijsproject van de deelstaat Rheinland-Pfalz, Duitsland. De doelgroep is leerkrachten van de lagere en middelbare scholen, ondersteund door het Ministerie van Onderwijs in Mainz, de directie Toezicht en Dienstverlening, het Pedagogisch Staatsinstituut Speyer en het Ongevallenfonds Andernach. Meer informatie

Condities die verband hebben met deze extra behoefte

Adverse Childhood Experiences

Asperger syndrome

Attention deficit disorder (ADD)

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Autism spectrum disorders (ASD)

Cerebral palsy

Developmental Language Disorder

Downs Syndrome

Dyspraxia

Global developmental delay

Learning disability

Selective mutism

Unerwünschte Kindheitserfahrungen

Asperger-Syndrom

Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS)

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)

Cerebral palsy

Developmental Language Disorder

Downs Syndrome

Dyspraxia

Global developmental delay

Learning disability

Selective mutism

Referenties
 • Ahnfeld, T. (2018). Visuelle Unterstützung beim Anleiten von Kleinen Spielen für sprachlich heterogene Lerngruppen [Visual support for teaching small games to learning groups being heterogenic in language]. Master thesis. University of Leipzig.
 • Alvare, S., Dugan, D., & Fuzy, J. (2005). Nursing Assistant Care. Albuquerque, New Mexico: Hartman Publishing.
 • I CAN (2019). Talking Point – Useful Information