Chronic conditions

Definition

Chronické ochorenia (dlhodobé zdravotné stavy) sú definované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako také, ktoré si vyžadujú nepretržité riadenie v priebehu rokov alebo desaťročí.  

Chronické stavy sú často kontrolované pomocou liekov alebo iných terapií. Zahŕňajú širokú škálu zdravotných stavov, ktoré podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a súvisiacich zdravotných problémov delíme na (IDC-10) (WHO, 2016International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (IDC-10).):

Niektoré infekčné a parazitárne choroby  

II  Plazmy

III  Ochorenia krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitného mechanizmu  

Poruchy duševného zdravia a správania

VII  Ochorenia oka a adnex

VIII  Ochorenia ucha a mastoidov

IX  Choroby obehového systému

XI  Choroby tráviacej sústavy

XII  Ochorenia kože a podkožného tkaniva

XIII  Ochorenia pohybového ústrojenstva a spojivového tkaniva

XIV  Ochorenia genitourinárneho systému

XV  Tehotenstvo, pôrod a šestonedie

XVI  Určité podmienky, ktoré majú pôvod v perinatálnom období

XVII  Vrodené malformácie, deformácie a chromozomálne abnormality

TŠV Scenáre/Situácie

Disease of the respiratory system Ochorenie dýchacieho systému

Pavol, vek 7, má bronchiálnu astmu od narodenia. Pokiaľ ide o úlohy, ktoré zahŕňajú beh, automaticky si sadne na lavičku a prestane sa pohybovať. Jeho bývalý učiteľ telesnej výchovy mu povedal, že by nemal behať na veľké vzdialenosti.

Príklad inkluzívnej praxe
Čítaj viac
Endocrine, nutritional and metabolic disease Endokrinné, výživové a metabolické choroby

Roberta vo veku 9 rokov je obézna. Počas vyučovania na gymnastike, najmä keď musí vykonávať pohyb, ktorý vyžaduje použitie vlastnej telesnej hmotnosti, je Roberta zvyčajne buď neschopná vykonať daný pohyb alebo potrebuje ďalšiu podporu učiteľa. Keď sa vyžaduje demonštrácia pred triedou, stáva sa nervóznou.

Príklad inkluzívnej praxe
Čítaj viac
Endocrine, nutritional and metabolic disease (2) Endokrinné, výživové a metabolické choroby

Lucy, vo veku 9 rokov, bola nedávno diagnostikovaná s cukrovkou. Jej rodičia sa veľmi zaujímajú o jej zdravie. Bojí sa vykonávať akúkoľvek fyzickú aktivitu, ale chce byť súčasťou tímu, najmä pri hraní hier

Príklad inkluzívnej praxe
Čítaj viac
Disease of the nervous system Choroba nervového systému

Peter, 10-ročný, prechádza obdobím depresie. Predpokladá sa, že táto depresia súvisí s nedávnym rozvodom jeho rodičov; ktorý sa snaží spracovať. Počas výučby telesnej výchovy sa Peter zdráha venovať fyzickej aktivite a má v rámci hodín TŠV negatívny postoj. Pri hraní tímových hier je pre neho ťažké spolupracovať s ostatnými a pracovať s nimi ako tím.

Príklad inkluzívnej praxe
Čítaj viac
Podpora , Stratégie a Adaptácie
 • Využívajte lekársku podporu vo forme objasnenia zdravia (pre deti, učiteľov a rodičov), napr. letáky informujúce o pozitívnych účinkoch fyzickej aktivity pri bronchiálnej astme. (AAsthma)
 • Zaistite, aby boli lieky ľahko dostupné. (A)(DDiabetes)
 • Poskytujte podporu, ktorá umožňuje nezávislé prijímanie preventívnych a zmierňujúcich opatrení, napr. žinenky, ktorá môže byť použitá ako pauza. (A) (D)(OObesity)
 • V rámci hodín si vytvorte priateľský a podporný štýl komunikácie.
 • V prípade potreby poskytnite deťom priestor na oddychový čas.
 • Vyvarujte sa prezentovaniu počas cvičenia, napr. nechajte deti demonštrovať výsledky vzdelávania v malých skupinách.
 • Učte deti, ako rozumeli svojim limitom a boli schopné sa efektívne sebahodnotiť.
 • Použite diferenciáciu na povzbudenie detí, aby si vybrali svoju vlastnú úroveň obtiažnosti a zároveň podporovali výzvy.
 • Prispôsobte hry a aktivity tak, aby boli vývojovo vhodné pre všetky deti.
 • Vypočujte si hlas dieťaťa. Verte, že deti poznajú svoje obmedzenia a podporujte ich pri zisťovaní, kedy sa cítia dobre, a nie predpisovania toho, čo môžu alebo nemôžu robiť, posilňujte ich sebahodnotenie a samoreguláciu.
 • Hodnoťte rozmanitosť a zvážte rovnosť skúseností pre všetky deti.
 • Podporujte vzájomnú pomoc. (AAsthma)(DDiabetes)
 • Opýtajte sa dieťaťa, akú podporu potrebuje.(OObesity)
 • Budujte dôveru, aby deti mohli požiadať o pomoc.
 • Povzbudzujte deti, aby prevzali zodpovednosť za svoje zdravie a požiadavky na lieky. (A), (D)
 • Dávajte pozor na vonkajšie príznaky (napr. tvár, ospalosť, citlivosť, dýchanie, potenie). (A) (D) (O)
 • Identifikujte podporu a stratégie na uspokojenie individuálnych potrieb podľa odporúčania dieťaťa, jeho rodiny / opatrovateľa a ďalších odborníkov. Medzi ne môže patriť použitie IT, implementácia karty time-out (čo v prípade potreby umožňuje pozastavenie). (A) (D) (O)
 • Zvážte preskúmanie vlastností a dôsledkov relevantných chronických stavov u všetkých detí (citlivé na nevylúčených jednotlivcov). (A) (D) (O)
 • Vyhnite sa tlaku na skupinu a ako alternatívu ponúknite individuálne príležitosti na vzdelávanie.
Príklady inkluzívnej praxe
Ochorenie dýchacieho systému

Pred začiatkom bežeckých cvičení učiteľ oznámi skupine, že hra môže byť veľmi únavná bez prerušenia pohybu. Paul, ktorý má astmu, informoval učiteľa, že potrebuje podporu, a preto spolu s učiteľom naplánuje pravidelné prestávky. Obidvaja si dohodnú signál rukou po celú dobu hry, čo naznačuje individualizovanú prestávku, počas ktorej Paul kráča a behá pomaly alebo rýchlo, podľa svojich možností.

Endokrinné, výživové a metabolické choroby

Roberta je obézna. Učiteľka navrhuje, že by pri skákaní na veľkej trampolíne mala vždy urobiť krátku prestávku, keď cíti, že ju potrebuje a ísť pomalou chôdzou okolo trampolíny. Spolužiaci postavia pred trampolínou rebrík pre Robertu, ale všetci študenti ho môžu používať. Toto slúži ako pomôcka pri opustení trampolíny, pretože pre Robertu je ťažké zostupovať z trampolíny bez pomoci. V dôsledku toho môže túto úlohu vykonávať na trampolíne bez toho, aby pravidelne potrebovala pomoc učiteľa.

(Vyššie uvedené inkluzívne postupy sú založené na príkladoch uvedených v UK NRW, 2016, s. 77)

Endokrinné, výživové a metabolické choroby

Je dôležité si uvedomiť (nielen pre učiteľa, ale pre celú triedu), že každý je iný a že to, čo môže fungovať pre jedno dieťa s cukrovkou, nemusí fungovať pre druhé. Je tiež dôležité si uvedomiť, že zvládanie cukrovky zahŕňa dôkladné monitorovanie príjmu potravy, inzulínu a fyzickej aktivity a že po počiatočnej diagnostike to môže byť proces pokusu a omylu na stanovenie primeranej rovnováhy. Na pochopenie Lucy a jej cukrovky sa učiteľka stretne s Lucy, jej rodičmi / opatrovateľmi a špecializovanou diabetologickou sestrou, ak je k dispozícii. Prostredníctvom tejto diskusie sa identifikujú charakteristiky a riziká cukrovky spolu s výhodami fyzickej aktivity: znižuje krvný tlak, znižuje hladinu tukov v krvi, udržuje zdravé srdce a môže pomôcť zlepšiť hladinu cukru v krvi alebo glukózy v krvi). Berúc do úvahy tú, výzvu učiteľ predstavuje hru „kinball“ . Hra je menej fyzicky náročná a povzbudzuje tímovú prácu, takže môže vytvoriť situáciu, v ktorej sa Lucy bude cítiť pohodlne pri zapojení sa do fyzickej aktivity. Učiteľka a Lucy môžu preto diskutovať o výbere a udržiavať pravidelnú komunikáciu počas lekcií telesnej výchovy, aby ju mohli sledovať, ako sa cíti. Učiteľka zabezpečí, aby vedela, kde sa liek ukladá a či je ľahko dostupný. V závislosti od závažnosti diabetu alebo štádia diagnózy môže byť vhodné, aby bol asistent výučby alebo rodič / opatrovník prítomný na hodinách telesnej výchovy. O tom sa môže rozhodnúť spolu s dieťaťom a rodičom / opatrovateľom.

Choroba nervového systému

Keďže Peter rád pláva, učiteľ využíva tento záujem, aby ho viac zapojil do hodín telesnej výchovy. Učiteľ navrhuje hrať vodné hry, napríklad prispôsobené vodné pólo v plytkej vode. Toto umožňuje učiteľovi vidieť, ako Peter spolupracuje s tímom v kontexte fyzickej aktivity, s ktorou je stotožnený. Učiteľ povzbudzuje Petra, aby aktívne hral, ​​pretože je dobrým plavcom, a vďaka tomu dosiahne úspech prostredníctvom d gólov. Pocit úspechu zvyšuje Petrove sebavedomie a uľahčuje mu interakciu so svojím tímom. Peter a učiteľ potom môžu spolupracovať a stavať na zvyšujúcej sa dôvere Petra pri účasti na iných tímových hrách

Odporúčané zdroje

Federálne centrum pre vzdelávanie v zdravotníctve (ed.) [Bez roku]

Chronické choroby ako problém a téma v škole a výučbe. Sprievodca pre učiteľov 1. až 10. ročníka (zdravotná výchova a školské série). Chronické choroby ako problém v škole a výučbe. Usmernenie pre učiteľov v 1. až 10. ročníka (séria Zdravotná výchova a škola)]. Kolín nad Rýnom

 • NEMECKO: Informácie o chronických ochoreniach a návrhy, ako sa vysporiadať s chronicky chorými deťmi a mladistvými v škole a diskutovať o chorobách v triedach 1 až 10. Hlavným cieľom tejto brožúry je, aby sa učitelia cítili istejšie pri zaobchádzaní s deťmi trpiacimi. z chronického stavu a do tried, do ktorých sa má zahrnúť dieťa s chronickým ochorením.
Read more

Durlach, F.-J., Kauth, T., & Lang, H. (2006).
Journal of Physical Education, Recreation & Dance

Das chronisch kranke Kind im Schulsport – Handreichung für Sportlehrerinnen, Sportlehrer und Eltern [The chronically ill child in school sport – handout for physical education teachers and parents]. Stuttgart: Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

 • NEMECKO: Bohužiaľ, deti a dospievajúci s chronickými ochoreniami, ako sú astma, epilepsia, diabetes mellitus a srdcové defekty, sú často vyňatí zo školských športov, pretože mnohí rodičia a učitelia majú obavy z schopnosti detí a dospievajúcich cvičiť a hrať sa. Brožúra poskytuje usmernenie o inkluzívnej praxi pre učiteľov telesnej výchovy aj pre rodičov.
Read more

UK NRW (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen) (2016).

Gemeinsames Lernen im Schulsport. Inklusion auf den Weg gebracht. Band 1 – Grundlagen [Joint learning in school sports. Inclusion brought on the way. vol. 1 – Basics] (Prävention in NRW, no. 71). Düsseldorf: UK NRW

 • Nemecko: Kapitola 6: Žiaci so zdravotnými problémami a / alebo s chronickým ochorením
Download PDF

Žnidarec Čučković, A. (2018).

Inclusive and innovative approaches to physical education and sports training. Good practice handbook for the sports movement. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

 • Rada Európy: Odporúčania založené na inkluzívnom prístupe k telesnej výchove a športe. Cieľom publikácie je ukázať učiteľom na hodinách telesnej výchovy, ako sa pozerať na inkluzívne aspekty a aké sú základné princípy začlenenia do TŠV.
Read more
Ďalšie zdroje

The Global Asthma Report 2014

Medzinárodný zdroj poskytuje všeobecné informácie o astme pomocou údajov a štatistík. Jeho účelom je zvýšiť informovanosť o astme.

Walker, T. J., & Reznik, M. (2014)

USA tento článok predstavuje pravidelnú fyzickú aktivitu (PA) ako dôležitú súčasť liečby detskej astmy. Nie je veľa štúdií, ktoré skúmali, ako manažment astmy v škole ovplyvňuje PA z perspektívy detí. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vnímanie detí dopadom manažmentu astmy v škole na PA.

Hessisches
Kultusministerium
(Ed.) (2015). Sportunterricht inklusive

Sportunterricht inklusiv: Entwickeln, Planen, Durchführen [Inclusive physical education: Developing, planning, implementing]. Frankfurt: Hessisches Kultusministerium. NEMECKO, dostupné

Source
(International online resource
centre on disability and inclusion)

ANGLICKO/ medzinárodné, medzi uvedené zdroje patria praktickí sprievodcovia, príručky a prípadové štúdie pre praktizujúcich učiteľov, rodičov a deti školského veku. Bola zostavená a prehodnotená v partnerstve so sieťou podporujúcich vzdelávanie (EENET).

UK NRW
(Unfallkasse Nordrhein-Westfalen)
(Ed.) (2017)

Gemeinsames Lernen im Schulsport. Inklusion auf den Weg gebracht. Band 2 – Praxisbeispiele [Joint learning in school sports. Initiating inclusion. vol. 2 - Practical examples]. Düsseldorf: UK NRW.

Download PDF
Organisations
null

Informácie na tejto webovej stránke slúžia ako pomôcka pre Slovákov s cukrovkou; predstavuje najrelevantnejšie požiadavky a môže byť pre učiteľov užitočný v prípade, že by potrebovali ďalšie vysvetlenie k tejto téme.

null

Organizácia pracujúca na zvyšovaní informovanosti, zlepšovaní starostlivosti a poskytovaní pomoci, podpory a informácií ľuďom s cukrovkou a ich rodinám po celom Škótsku.

null

Táto webová stránka a súvisiace webové stránky pre zdravotné rady miestnych orgánov poskytujú informácie o chronických stavoch

null

Organizácia venovaná zlepšovaniu zdravia a celkovej pohody ľudí s astmou v Škótsku

null

projekt ďalšieho vzdelávania štátu Bavorsko, Nemecko. Učitelia bežných škôl získajú prehľad o práci s heterogénnymi skupinami.

null

projekt ďalšieho vzdelávania štátu Porýnie-Falcko, Nemecko. Cieľovou skupinou sú učitelia základných a nižších stredných škôl podporovaní ministerstvom školstva v Mainzi, riaditeľstvom pre dohľad a služby, pedagogickým štátnym inštitútom Speyer a Accidentským fondom Andernach. Viac informácií tu

null

Aktivity nadácie sú zamerané na podporu inkluzívneho prostredia na slovenských školách. Ponúkajú vzdelávanie a materiály pre učiteľov, aby boli schopní implementovať inkluzívnu prax na školách.

Podmienky spojené s týmito ŠVVP

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

Adverse Childhood Experiences

Arthritis

Asthma (A)

Cancers

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Depression (DE)

Diabetes (D)

Fragile X syndrome

Heart conditions

Human Immunodeficiency Virus (HIV)/

Irritable Bowel Syndrome

Multiple Sclerosis

Psycho-social factors

Erworbenes Immunschwächesyndrom (AIDS)

Unerwünschte Kindheitserfahrungen

Arthritis

Asthma (A)

Cancers

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Depression (DE)

Diabetes (D)

Fragile X syndrome

Heart conditions

Human Immunodeficiency Virus (HIV)/

Irritable Bowel Syndrome

Multiple Sclerosis

Psycho-social factors

Referencie
 • Allen, P. J., Vessey, J. A., & Schapiro, N. (2009). Primary care of the child with a chronic condition. St. Louis, Missouri: Elsevier Health Sciences.
 • Durlach, F.-J., Kauth, T., & Lang, H. (2006). Das chronisch kranke Kind im Schulsport – Handreichung für Sportlehrerinnen, Sportlehrer und Eltern [The chronically ill child in school sport – handout for physical education teachers and parents]. Stuttgart: Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg.
 • Kennedy, P. (Ed.) (2012). The Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford University Press.
 • Nolte, E. & McKee, M. (2008). Caring for People with Chronic Conditions: A Health System Perspective (European Observatory on Health Systems and Policies series). New York: McGraw-Hill Education.
 • Perrin, J. M. (2002). Health services research for children with disabilities. Milbank Quaterly, 80(29), 303–324.
 • Perrin, J. M., Bloom, S. R. & Gortmaker, S. L. (2007). The increase of childhood chronic conditions in the United States. The Journal of the American Medical Association, 297(24), 2755–2759.
 • Stein, R. E. & Silver, E. J. (1999). Operationalizing a conceptually based non-categorical definition: A first look at US children with chronic conditions. Arch Pediatr Adolesc Med, 153, 68–74.
 • Steinki, J., Kauth, T. & Ulbrich, U. (2001). Die Förderung des Schulsports als Mittel zur Gesundheitsprävention – eine wichtige Aufgabe des Kinder- und Jugendarztes [The promotion of school sports as a means of health prevention – an important task of the pediatrician]. Kinder und Jugendarzt, 32, 562–568.
 • Thornton, J. S., Frémont, P., Khan, K., Poirier, P., Fowles, J., Wells, G. D., & Frankovich, R. J. (2016). Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease: a position statement by the Canadian academy of sport and exercise medicine. British Journal of Sports Medicine, 50(18), 1109–1114. doi: 10.1136/bjsports-2016-096291.
 • Tremblay, M. S., Warburton, D. E., Janssen, I., Paterson, D. H., Latimer, A. E., Rhodes R. E., Kho, M. E., Hicks, A., LeBlanc, A. G., Zehr, L., Murumets, K., & Duggan, M. (2011). New Canadian physical activity guidelines. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 36(1): 36–46. doi: 10.1139/H11-009.
 • UK NRW (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen) (Ed.) (2016). Gemeinsames Lernen im Schulsport. Inklusion auf den Weg gebracht. Band 1 – Grundlagen [Joint learning in school sports. Inclusion brought on the way. vol. 1 – Basics] (Prävention in NRW, no. 71). Düsseldorf: UK NRW. Download PDF
 • WHO (2002). Innovative Care for Chronic Conditions – Building Blocks for Action (Global Report). Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO (2016). . International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (IDC-10)