About

Projekt

DIPPE (Disentangling Inclusion in Primary Physical Education) projekt je Strategickým partnerstvom pre školské vzdelávanie v Kľúčovej akcii 2 Spolupráca pre inovácie a výmenu dobrej praxe v programe Erasmus+, ktorý sa zameriava na sprístupnenie stratégií inkluzívnej telesnej výchovy pre učiteľov.

Začiatok projektu: 01-12-2018 – koniec: 31-05-2021

Kontext a pozadie projektu

Inklúzia vyžaduje, aby učitelia vyvinuli metódy a spôsoby, ako plne začleniť mladých ľudí vrátane tých, ktorí majú špeciálne potreby (ŠVVP) do školy, ale súčasne budú tieto metódy prospešné pre všetkých. Telesná výchova (TV) má holistické výhody pre všetkých vo fyzickej, sociálnej a kognitívnej oblasti. Pre deti so ŠVVP existujú ďalšie výhody vrátane rozvoja motorických schopností, zníženia rizika sekundárnych zdravotných ťažkostí, podpory kognitívneho vývoja a podpory jazyka a komunikácie. V záujme celostného rozvoja malých detí učia učitelia. stupňa na základných školách všetky predmety učebných osnov v mnohých krajinách, zatiaľ čo v iných krajinách majú špecialistov pre výučbu telesnej výchovy alebo obidve tieto možnosti.

Literatúra zdôrazňuje výzvy, ktorým učitelia čelia pri výučbe telesnej výchovy, najmä ako nešpecializovaní učitelia. Postupy, ktoré používajú učitelia telesnej výchovy, sú rozhodujúce pre úspech politík skutočného začlenenia. Ako pedagógovia vnímame, že pre učiteľov je náročné nájsť informácie a zdroje súvisiace s inklúziou v telesnej výchove na jednej konkrétnej platforme.

hidden text
Ciele
 • Zmapovať súčasnú situáciu vo vzťahu k dostupným informáciám a zdrojom k inklúzii v primárnej TV;
 • Vytvoriť zdroje pre podporu učiteľov na zvládnutie výziev súvisiacich s inklúziou v primárnej TV;
 • Vytvoriť zdroje voľne dostupné na otvorenej vzdelávacej platforme;
 • Vytvoriť program vzdelávania učiteľov pre využitie tohto zdroja v praxi.
Krátky popis výsledkov projektu
 • Voľne dostupný vzdelávací zdroj pre učiteľov pre získanie informácií, pedagogických nástrojov a zdrojov pre inklúziu všetkých detí na hodinách primárnej telesnej výchovy, čím sa umožní kvalitné vzdelávanie pre podporu celkového rozvoja, pohybovej gramotnosti a celoživotnej pohybovej aktivity.
 • Program vzdelávania pre učiteľov pre dobrú implementáciu zdroja v praxi..
 • Podpora učiteľov primárneho vzdelávania v realizácii inkluzívnej TV.
 • Prístup k pedagógom v pregraduálnej príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľov, smerujúci k novému, inovatívnemu vzdelávaniu a zdrojom pre podporu inklúzie v primárnej telesnej výchove.
Intelektuálne výstupy
 • Intelektuálny výstup 1: Odporúčania k podpore inkluzívnej primárnej telesnej výchovy
 • Intelektuálny výstup 2: Tematické moduly k inkluzívnym výzvam v rámci primárnej telesnej výchovy
 • Intelektuálny výstup 3: Website
 • Intelektuálny výstup 4: Program školenia učiteľov/nástroj
 • Intelektuálny výstup 5: Odporúčania pre implementáciu