Verbal and non-verbal communication

Definície

Komunikácia je výmena informácií s ostatnými. Je to proces odosielania a prijímania správ. Ľudia komunikujú so znakmi a symbolmi, ako sú slová, kresby a obrázky. Taktiež komunikujú svojím správaním. “
 

(Alvare et al., 2005, p. 29)Starostlivosť o pomocného ošetrovateľa . Albuquerque, New Mexico: Hartman Publishing.

I CAN (2019)Talking Point - užitočné informácie .britská organizácia špecializujúca sa na podporu detí so ŠVVP v komunikácii, identifikuje tieto vlastnosti jazyka reči a komunikačných potrieb:

 • Problémy so zvukom reči (DSS)
 • Problémy s vhodným používaním jazyka (DULA)

   

Deti a mladí ľudia s dodatočnými potrebami reči, jazyka a komunikácie môžu mať ťažkosti s počúvaním, porozumením a komunikáciou s ostatnými a môžu potrebovať podporu na rozvoj rečových, jazykových a komunikačných zručností.

S touto dodatočnou potrebou súvisí potreba komunikovať v inom jazyku ako v prvom jazyku.

TŠV Scenáre/Situácie

Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (1) Problémy s vhodným používaním jazyka (DULA): Neverbálne schopnosti (1)

Tom, 8 ročný, prejavuje obmedzenú reakciu na sociálne podnety. Neteší sa, keď jeho tím vyhrá, ani nereaguje a neudržiava zrakový kontakt, keď je to potrebné pre spoluprácu so spoluhráčmi (napríklad pri hraní loptovej hry).

Príklady inkluzívnej praxe
Read more
Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (2) Problémy s vhodným používaním jazyka (DULA): Neverbálne schopnosti (2)
DUO

Deti pracujú v pároch na hodinách TŠV, ktorá zahŕňa hádzanie a chytanie lopty. Deti zažívajú v tejto úlohe obmedzený úspech, keď niekoľko párov nedokáže trvalo hádzať a chytiť loptu. Na hodine dominuje frustrácia detí a následný vysoký dopyt po podpore

Pozorovaním detí učiteľ zistá, že niekoľko detí zatvára oči, odvracia svoju tvár od lopty a nehľadá a nenaznačuje pripravenosť prijať prihrávku. Z tohto pozorovania je učiteľovi zrejmé, že deti majú ťažkosti s neverbálnymi jazykovými znalosťami tela a porozumením, ktoré sa vyžadujú pri hádzaní a chytaní.

Príklady inkluzívnej praxe
Read more Difficulties with using language appropriately (DULA): Non-verbal skills (2)
DUO

Children are working in pairs in a PE lesson engaging in a task that involves throwing and catching a ball. The children are experiencing limited success in this task with several pairs unable to consistently throw and catch the ball. The ethos of the lesson becomes dominated by the children’s frustration and consequent high demand for support. Observation of the children informs the teacher that several of the children are closing their eyes,

turning their faces away from the ball and not looking for and indicating readiness to receive a catch. From this observation it is evident to the teacher that the children are having difficulties with the non-verbal body language skills and understanding required for the throwing and catching task.

Example of inclusive practice
Difficulties in understanding others (DUO) & Difficulties with producing language (DPL) Problémy s porozumením ostatným (DUO) a Problémy s produkčným jazykom (DPL)

Paula vo veku 6 rokov sa presťahovala z Portugalska do Anglicka, keď mala 5 rokov. Jej rodina hovorila prevažne v portugalčine. Paula uznáva, že často v škole považuje za náročné porozumieť anglickému jazyku a verbálne sa vyjadriť. Keď je v tímovej hre situácia, keď je potrebná verbálna komunikácia, zostáva ticho a nie je úplne zapojená. Jej spolužiaci v tíme jej správaniu nerozumejú, a preto ju do hry vždy nezapájajú.

Príklady inkluzívnej praxe
Read more
Podpora, Stratégie a Adaptácie
 •  Usporiadajte triedu v malých skupinách, aby ste predišli strachu z veľkej skupiny.(DPLŤažkosti s produkciou jazyka )
 • Vytvárajte v telocvični tiché priestory, v ktorých môžu deti hovoriť v malých skupinách.(DSSŤažkosti so zvukmi reči ) (DUOŤažkosti s porozumením ostatným ) (DULAProblémy s vhodným používaním jazyka )
 • (DUO) Vytvorte priestory, v ktorých môžu žiaci určitý čas oddychovať (napr. žinenka, na ktorej je možné sedieť, keď je potrebná pauza)
 • (DPL) V telocvični si vytvorte priateľský a podporný étos, ktorý povzbudzuje deti, aby požiadali o pomoc alebo objasnenie, ak je to potrebné.
 • (DSS) (DUO) Na vyjadrenie významu použite vizuálne stimuly, ako sú obrázky.
 • (DPL) Vytvorte uvoľnené pozitívne vzdelávacie prostredie.
 • (DSS) (DUO) Počas výučby a poskytovania ústnych pokynov minimalizujte šum v pozadí, aby sa deti mohli sústrediť a spracovať verbálne informácie.
 • (DUO) Udržujte stručné ústne pokyny a zdôraznite kľúčové slová.
 • (DSS) Možno použiť skôr písomné ako ústne pokyny.(DSSŤažkosti so zvukmi reči
 • (DSS) (DUO) Použite vizuály na sprostredkovanie pokynov a krokov. (napr. symboly, plagáty, obrázkové karty alebo reč tela)
 • (DSS) (DULA) Po konzultácii s deťmi identifikujte a odsúhlaste neverbálne signály, napr. zvonček, píšťalky alebo signály rúk.
 • (DULA) Vybudujte si úroveň komunikácie požadovanú pre úlohy v priebehu času – to umožňuje učiteľovi učiť komunikačné zručnosti.
 • (DPL) Umožnite deťom, aby premýšľali o tom, ako odpovedať na ústne otázky. Táto otázka môže podporiť použitie stratégie bez zdvihnutia ruky.
 • (DPLŤažkosti s produkciou jazyka ) (DUOŤažkosti s porozumením ostatným ) (DULAProblémy s vhodným používaním jazyka ) Vytvorte slovnú a neverbálnu komunikáciu špecifickú pre hodiny telesnej výchovy. (DSS)
 • (DUO) Použitie demonštrácií ako alternatívy alebo na podporu verbálnych vysvetlení.
 • (DUO) Zabezpečiť zrozumiteľnosť komunikácie.
 • (DPL) (DULA) Pozvite deti, aby vysvetlili svoje úlohy alebo pokyny vlastnými slovami.
 • (DPL) (DUO) (DULA) Vyučujte komunikačné zručnosti prostredníctvom telesnej výchovy, napríklad cez pohybové hry.
 • (DULA) Opýtajte sa dieťaťa, aké sú jeho silné stránky / čo sa im zdá ľahké, čo považujú za náročné a aký druh podpory cítia, že potrebujú.
 • (DUO) Využívajte vzájomnú podporu na interakciu riešenia, ako sú napríklad spoloční partneri.
 • (DSSŤažkosti so zvukmi reči ) (DUOŤažkosti s porozumením ostatným ) (DULAProblémy s vhodným používaním jazyka )Identifikujte podporu a stratégie na uspokojenie individuálnych potrieb podľa odporúčania dieťaťa, jeho rodiny / poskytovateľa starostlivosti a ďalších odborníkov. Môže to zahŕňať služby alebo terapiu rečového jazyka, IT technológiu a pozitívne plánovanie podpory správania.
 • (DPL) (DULA) Poskytnite deťom príležitosti vyjadriť sa rôznymi spôsobmi.
 • (DUO) Reagujte – sledujte záujmy detí.
 • (DPL) Vyhnite sa tlaku skupiny, ako alternatívu ponúknite individuálne príležitosti na vzdelávanie.
 • (DUO) (DULA) Dajte si pozor na to, ako vy ako učiteľ a deti komunikujete prostredníctvom reči tela a neverbálnych podnetov (napr. výrazy tváre, gestá očí).
 • (DPL) (DULA) Pozitívne chváľte a uznajte akékoľvek úsilie vynaložené na komunikáciu.
 • (DPLŤažkosti s produkciou jazyka ) Budujte dôveru, aby deti mohli požiadať o pomoc.
Príklady inkluzívnej praxe
Problémy s porozumením ostatným (DUO) a Problémy s produkčným jazykom (DPL)

Na podporu komunikácie a porozumenia pohybovým úlohám alebo hrám používajú učiteľ aj deti obrázky na doplnenie ústnych a / alebo písomných pokynov a vysvetlení. Príklad: „Odhoďte loptu“: Dva tímy hádžu malé lopty na veľkú loptu a snažia sa ju posunúť na opačnú stranu haly. Použitie obrázkov uľahčuje pochopenie hry pre všetky deti a obrázky môžu byť tiež použité na podporu rozvoja jazyka a vytvorenie komunikačného prostredia v rámci hodiny TŠV. Učiteľ tiež implementuje systém kamarátov, v ktorom sú všetky deti spárované spolu s komunikačným / hovoriacim partnerom, od ktorého môžu žiadať podporu, ak existuje niečo, čomu nerozumejú. Spárovanie všetkých detí týmto spôsobom je inkluzívny prístup, pretože podporuje deti, ktoré sa učia ďalší jazyk, a zároveň uznáva, že všetci potrebujeme pomoc, aby sme pochopili pokyny a vysvetlenia. Na ďalšie vytvorenie gramotného prostredia v rámci telesnej výchovy, ktoré podporuje jazyk, učiteľ poskytuje písomné pokyny v rôznych jazykoch a podporuje slovné používanie rôznych jazykov.

Problémy s vhodným používaním jazyka (DULA): Neverbálne schopnosti (1)

V skupinovej práci sa deti dohodli na konkrétnych signáloch, ktoré sa majú použiť na podporu komunikácie počas situácií týkajúcich sa hry a fyzickej aktivity. Napríklad pri loptovej hre sa deti rozhodnú, že aby upútali pozornosť na získanie prihrávky, mali by zdvihnúť pravú ruku a kričať „tu“. Deti sa tiež rozhodnú, že ak tím strelí gól, že by sa mali všetci spojiť do kruhu a vyskočiť, kričať „áno“. Aktívne zapojenie detí do jednoznačnej identifikácie týchto signálov môže pomôcť rozvíjať porozumenie neverbálnym a konverzačným schopnostiam.

Problémy s vhodným používaním jazyka (DULA): Neverbálne schopnosti (2)

Učiteľ a deti spolu diskutujú o neverbálnej komunikácii v prostredí telesnej výchovy. Učiteľ posilňuje vizuálne vodítka, ktoré prezentujú hádzanie a chytanie. Učiteľ napríklad žiada deti, aby popísali, čo im ich partner hovorí o pripravenosti a možnej reakcii na úlohu hádzania a chytania. Učiteľ potom pracuje s deťmi, aby zvážil, ako by mali reagovať na reč tela počas úlohy (napr. uznanie strachu partnera, a preto hádzať jemnejšie alebo iba vtedy, keď partner vyhlási, že je pripravený). Učiteľ tiež povzbudzuje deti, aby sa dohodli na signáloch a pokynoch na vyjadrenie pripravenosti prijať loptu, napríklad pohľad do očí druhých.

 

Odporúčané zdroje

American Speech-Language-Hearing-Association (Ed.) (2006).
Guidelines for Speech-language Pathologists in Diagnosis, Assessment, and Treatment of Autism Spectrum Disorders.

Washington, DC: American Speech-Language-Hearing-Association.

List of intervention goals for later language development below:

Download PDF

Getting it right from the start – Lieberman, L., Lytle, R., & Clarcq, J. A. (2008).
Journal of Physical Education, Recreation & Dance

obsahuje rady na implementáciu univerzálneho učenia v TŠV (Universal Learning Design v PE).

Read more

Creating Inclusive Youth Sport Environments with the Universal Design for Learning – Sherlock-Shangraw, R. (2013)
Journal of Physical Education, Recreation & Dance

obsahuje rady a príklady na implementáciu dizajnu Universal Learning Design v športových kontextoch.

 

Read more

Handbuch Sprachförderung durch Bewegung (Language Development through Movement) – Zimmer, R. (2009) Freiburg: Herder
Táto kniha poskytuje dobré príklady toho, ako možno jazykovú kompetenciu podporovať pohybom.

Read more

Children for whom English is an additional language — MacLean, K. (2010)
In G. Knowles (Ed.), Supporting Inclusive Practice (without pages). Routledge

Kapitola 2 skúma, ako podporiť a zahrnúť deti, pre ktoré je angličtina ďalším jazykom. Poskytuje praktické rady, ktoré čitateľom umožňujú rozvíjať inkluzívny a kolaboratívny prístup. Zdôrazňuje význam porozumenia rozmanitosti jazykových potrieb a skúseností detí a toho, ako sa tieto môžu odraziť v plánovaní, aby sa zabezpečila primeraná úroveň výziev pri učení. Kapitola tiež pomáha čitateľovi vybrať a pripraviť vhodné učebné zdroje a vzdelávacie aktivity na zabezpečenie kontextovej a jazykovej podpory v učebných osnovách.

Read more
Ďalšie zdroje

Circle Resource

Cieľom tohto zdroja je spojiť a zdieľať osvedčené inkluzívne postupy so zameraním na prístupy na zlepšenie zapojenia a úspechu všetkých študentov, vrátane tých, ktorí potrebujú ďalšiu podporu.

Download PDF

I CAN

Detská komunikačná charita so sídlom vo Veľkej Británii. Webová stránka zobrazuje zdroje a literatúru v súvislosti s rozvojom komunikačných schopností a zameriava sa na deti s ďalšími komunikačnými potrebami. Poskytuje informácie a zdroje na podporu výučby a vzdelávania.

The Wee Worry Workshop

Intervencia v oblasti zdravia a pohody sa vyvinula na základnej škole Park View v južnom Lanarkshire. Cieľom intervencie je podpora žiakov, ktorí majú ťažkosti spojené so sociálnou a emočnou komunikáciou a / alebo prejavujú úzkosť. Toto bolo identifikované ako súčasť prebiehajúceho sebaevaluačného hodnotenia na zlepšenie výsledkov pre deti a bolo súčasťou diskusií s rodičmi o pokroku ich detí.

Hessisches
Kultusministerium
(Ed.) (2015). Sportunterricht inklusive

Entwickeln, Planen, Durchführen [Inclusive physical education: Developing, planning, implementing]. Frankfurt: Hessisches Kultusministerium. 
NEMECKO, príklady osvedčených postupov, je možné objednať online.

Source
(International online resource
centre on disability and inclusion)

Toolkits / Resources for teacher and teacher training on inclusive education. Medzi uvedené zdroje patria praktickí sprievodcovia, príručky a prípadové štúdie pre praktizujúcich, učiteľov, rodičov a deti školského veku. Bola zostavená a preskúmaná v spolupráci so sieťou podporujúcich vzdelávanie (EENET).

UK NRW
(Unfallkasse Nordrhein-Westfalen)
(Ed.) (2017)

Gemeinsames Lernen im Schulsport. Inklusion auf den Weg gebracht. Band 2 – Praxisbeispiele [Joint learning in school sports. Initiating inclusion. vol. 2 - Practical examples]. Düsseldorf: UK NRW.

Download PDF

Study.com Tutorial

Táto webová stránka obsahuje lekciu o diferencovanej výučbe a informácie o tom, ako môžu učitelia upraviť svoje vyučovanie tak, aby vyhovovalo potrebám všetkých študentov. Táto stránka obsahuje príklady, definície, aktivity a súvisiace videá.

Organizácie
null

Webová stránka britskej organizácie pre potreby reči, jazyka a komunikácie. Poskytuje informácie o základných pojmoch a radách pre rodiny (môže sa však týkať aj učiteľov).

null

Webová stránka britskej organizácie pre potreby reči, jazyka a komunikácie. Poskytuje informácie o základných koncepciách a radách pre rodiny (ale môžu byť relevantné aj pre učiteľov). – projekt ďalšieho vzdelávania štátu Bavorsko, Nemecko

null

projekt ďalšieho vzdelávania štátu Porýnie-Falcko, Nemecko. Cieľovou skupinou sú učitelia základných a nižších stredných škôl podporovaní ministerstvom školstva v Mainzi, riaditeľstvom pre dohľad a služby, pedagogickým štátnym inštitútom Speyer a Accidentským fondom Andernach.

Podmienky spojené s týmito ŠVVP

Adverse Childhood Experiences

Asperger syndrome

Attention deficit disorder (ADD)

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Autism spectrum disorders (ASD)

Cerebral palsy

Developmental Language Disorder

Downs Syndrome

Dyspraxia

Global developmental delay

Learning disability

Selective mutism

Unerwünschte Kindheitserfahrungen

Asperger-Syndrom

Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS)

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)

Cerebral palsy

Developmental Language Disorder

Downs Syndrome

Dyspraxia

Global developmental delay

Learning disability

Selective mutism

Referencie
 • Ahnfeld, T. (2018). Visuelle Unterstützung beim Anleiten von Kleinen Spielen für sprachlich heterogene Lerngruppen [Visual support for teaching small games to learning groups being heterogenic in language]. Master thesis. University of Leipzig.
 • Alvare, S., Dugan, D., & Fuzy, J. (2005). Nursing Assistant Care. Albuquerque, New Mexico: Hartman Publishing.
 • I CAN (2019). Talking Point – Useful Information